Hot Offer

2% kwoty zamówienia w formie punktów

1. Jeden punkt bonusowy = 1 z?2. W przypadku przyznawania punktów bonusowych, bonusy zaokr?glamy na korzy?? klienta.3. Naliczone punkty bonusowe mog? by? wykorzystane ju? nast?pnego dnia.4. Klient mo?e zap?aci? bonusami za zarówno jak za towar tak i za dostaw? (us?ug?).5. Termin wa?no?ci bonusów wynosi a? 6 miesi?cy od daty naliczenia.6. Bonusy s? naliczane przy powtarzaj?cych si? zamówieniach tylko za cz??? zamówienia dotycz?c? p?atno?ci bezpo?redniej za towar (bez uwzgl?dnienia cz??ci bonusowej).7. Mo?esz op?aci? a? 99% warto?ci zamówienia korzystaj?c z bonusów, co najmniej 1 z? musi by? wp?acony w punktach niebonusowych.8. Przy zwrocie towarów s? odejmowane punkty bonusowe tylko za zwrócone towary.

2407.pl

2% kwoty zamówienia w formie punktów

1. Jeden punkt bonusowy = 1 z?2. W przypadku przyznawania punktów bonusowych, bonusy zaokr?glamy na korzy?? klienta.3. Naliczone punkty bonusowe mog? by? wykorzystane ju? nast?pnego dnia.4. Klient mo?e zap?aci? bonusami za zarówno jak za towar tak i za dostaw? (us?ug?).5. Termin wa?no?ci bonusów wynosi a? 6 miesi?cy od daty naliczenia.6. Bonusy s? naliczane przy powtarzaj?cych si? zamówieniach tylko za cz??? zamówienia dotycz?c? p?atno?ci bezpo?redniej za towar (bez uwzgl?dnienia cz??ci bonusowej).7. Mo?esz op?aci? a? 99% warto?ci zamówienia korzystaj?c z bonusów, co najmniej 1 z? musi by? wp?acony w punktach niebonusowych.8. Przy zwrocie towarów s? odejmowane punkty bonusowe tylko za zwrócone towary.